INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniach 8, 9 i 10 listopada br. ( tj. środa, czwartek, piątek ) w godzinach od 7.00 do 17.00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w miejscowości Bezmiechowa Dolna na odcinku 1 km od torów kolejowych do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

          Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  że w dniu  2  listopada  ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8:00 do 12:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustu pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna  na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych  do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

          Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.             Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
informuje, że w dniu 19 października ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8.00 do 17,00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustów pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.
Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Otrzymują:

 1. Wydział Komunikacji w Lesku
 2. Powiatowa Komenda Policji w Lesku
 3. Powiatowa Straż Pożarna w Lesku
 4. Urząd Miasta i Gminy Lesko
 5. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku
 6. PKS Jarosław

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024 – Przetarg 2″.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania24 października 2023, godz 10:00
Termin otwarcia24 października 2023, godz 12:00

INFORMACJA

z przebiegu III aukcji sprzedaży samochodów:  Land Rover model Defender nr rejestracyjny RLSX309 i Ził samochód specjalny  nr rejestracyjny RLSC151będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w  Baligrodzie  z/s w Baligrodzie

            W dniu 06.10.2023r. o godz. 10,15 komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, dokonała otwarcia ofert złożonych przez 5 oferentów . Oferty dotyczyły ogłoszonej w dniu  15 września 2023r. III aukcji na sprzedaż samochodów: Land Rover model Defender nr rejestracyjny RLSX309 i Ził samochód specjalny nr rejestracyjny RLSC151 będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie .

            Najwyższą cenę na poszczególne sprzęty zaoferowali :

Poz. 1.  Land Rover Defender   – cena 31.777,00 zł Firma AURORA Sp. z o.o. Stalowa Wola Poz. 2. Samochód specjalny  – brak ofert

            W/w oferenci spełnili wymagania aukcji i wpłacili w terminie wymagane wadium.

INFORMACJA  O   WYNIKACH  NABORU

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

na stanowisko

Główny Księgowy

Informuję , że w  wyniku zakończenia procedury naboru , na w/w  stanowisko została wybrana do zatrudnienia:

Pan/Pani Janina Buczkowicz zam. Tarnawa Dolna

Uzasadnienie dokonania wyboru :

Komisja Konkursowa uznała, że Pani Janina Buczkowicz spełnia wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

Informuję , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu :

 1. Buczkowicz Janina zam. Tarnawa Dolna

Z w/w osobą w dniu 03.10.2023r. o godz. 10,00 na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Lesku ul. Rynek 1, komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. 

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024″.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania25 września 2023, godz 10:00
Termin otwarcia
25 września 2023, godz 12:00
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

PZD.111.1.2023        

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie z dnia 01.09.2011 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15 września 2023r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

38-606 Baligród, ul. Bieszczadzka 40

tel. 13 468 40 12

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 2. Wymagania niezbędne:
 3. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego . 
 10. spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
 11. ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 12. ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołą ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 13. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 14. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 15. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 • Wymagania dodatkowe:

1. Posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych – w tym min. 3 – letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

2. Znajomość przepisów:

– ustawy o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

– ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

– rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

– ustawy o podatku od towarów i usług,

– Ordynacji podatkowej,

– Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,

– znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych

– ustawy o dogach publicznych w zakresie naliczania i pobierania opłat,

3. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

4.  Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny  finansów publicznych.

5. Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych (KORELACJA) oraz BESTIA (program sprawozdawczy).

6. Dyspozycyjność,

7. Samodzielność,

8. Umiejętność pracy w zespole,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Zadania główne:


1. Prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegającej na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu,
archiwizowaniu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający:


– właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych (zgodny z planami finansowymi i zaangażowaniem środków na powyższe operacje),
– ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki objęte obsługą,
– bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
– sporządzanie sprawozdań z wydatków jednostki z dokładnością do rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,
– sporządzanie bilansu rocznego,
– wycenę aktywów i pasywów,
– rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użycia sprzętu komputerowego i profesjonalnego oprogramowania w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniami lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem,

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami w sposób zapewniający:

– dokonanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
– prawidłowość zawieranych umów przez jednostkę pod względem finansowym
– przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
– rzetelne uzgadnianie sald,
– terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,
– przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:


– wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
– wstępnej kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu z planami finansowymi oraz zaangażowaniem środków,

– przeciwdziałania przypadkom naruszenia przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,
– kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

4. Naliczanie wynagrodzeń

5. Rozliczaniem z ZUS i Urzędem Skarbowym

6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorem jednostki planów dochodów i wydatków oraz sprawozdań z wykonania tych planów w roku budżetowym.

7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności:


– weryfikowanie i aktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości w zakresie zmiany przepisów prawnych i potrzeb jednostki, 

– zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad
przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
– zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

2.   Zadania pomocnicze:

 1. przygotowywanie do archiwizacji oraz przekazywanie do archiwum wytworzonych dokumentów, w zakresie czasowym, uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym,
 2. realizacja innych zadań w ramach pracy Wydziału, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego.
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

Pracownik jest odpowiedzialny za:

a/ prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykonywanie obowiązków określonych ustawą o rachunkowości.

b/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji i ewidencji finansowej, podatkowej, płacowej i ubezpieczeniowej

c/prawidłowe i terminowe sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji podatkowych i rozliczeń z Zus-em

d/ terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych
e/ wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
f/ kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
g/ czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
i/ przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
j/ dbanie o mienie zarządu dróg i powierzone mu wyposażenie.
k/ przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
l/ zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
ł/ stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg .

 • Warunki zatrudnienia pracownika:Miejscem pracy jest Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Baligrodzie.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasu pracy: niepełny etat – ½ etatu.Praca z monitorem ekranowym.Praca wiąże się z przemieszczaniem się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Gotowość do podjęcia pracy od 06.10.2023r. z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy . 
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

 • Wymagane dokumenty:
 • podpisany życiorys zawodowy (CV),
 • podpisany list motywacyjny,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie ,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
 • podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Zarządzie Dróg zs. w Baligrodzie,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Lesku zs. w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy
w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg lub przesłać pocztą na adres ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród w terminie  do 26 września  2023 r. do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie : www.pzdlesko.pl i  Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Baligrodzie,   ul. Bieszczadzka 40,  38-606 Baligród .