Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024″.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania25 września 2023, godz 10:00
Termin otwarcia
25 września 2023, godz 12:00
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

PZD.111.1.2023        

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie z dnia 01.09.2011 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15 września 2023r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

38-606 Baligród, ul. Bieszczadzka 40

tel. 13 468 40 12

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 2. Wymagania niezbędne:
 3. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego . 
 10. spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
 11. ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 12. ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołą ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 13. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 14. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 15. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 • Wymagania dodatkowe:

1. Posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych – w tym min. 3 – letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

2. Znajomość przepisów:

– ustawy o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

– ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

– rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

– ustawy o podatku od towarów i usług,

– Ordynacji podatkowej,

– Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,

– znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych

– ustawy o dogach publicznych w zakresie naliczania i pobierania opłat,

3. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

4.  Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny  finansów publicznych.

5. Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych (KORELACJA) oraz BESTIA (program sprawozdawczy).

6. Dyspozycyjność,

7. Samodzielność,

8. Umiejętność pracy w zespole,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Zadania główne:


1. Prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegającej na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu,
archiwizowaniu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający:


– właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych (zgodny z planami finansowymi i zaangażowaniem środków na powyższe operacje),
– ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki objęte obsługą,
– bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
– sporządzanie sprawozdań z wydatków jednostki z dokładnością do rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,
– sporządzanie bilansu rocznego,
– wycenę aktywów i pasywów,
– rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użycia sprzętu komputerowego i profesjonalnego oprogramowania w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniami lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem,

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami w sposób zapewniający:

– dokonanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
– prawidłowość zawieranych umów przez jednostkę pod względem finansowym
– przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
– rzetelne uzgadnianie sald,
– terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,
– przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:


– wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
– wstępnej kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu z planami finansowymi oraz zaangażowaniem środków,

– przeciwdziałania przypadkom naruszenia przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,
– kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

4. Naliczanie wynagrodzeń

5. Rozliczaniem z ZUS i Urzędem Skarbowym

6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorem jednostki planów dochodów i wydatków oraz sprawozdań z wykonania tych planów w roku budżetowym.

7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności:


– weryfikowanie i aktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości w zakresie zmiany przepisów prawnych i potrzeb jednostki, 

– zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad
przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
– zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

2.   Zadania pomocnicze:

 1. przygotowywanie do archiwizacji oraz przekazywanie do archiwum wytworzonych dokumentów, w zakresie czasowym, uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym,
 2. realizacja innych zadań w ramach pracy Wydziału, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego.
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

Pracownik jest odpowiedzialny za:

a/ prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykonywanie obowiązków określonych ustawą o rachunkowości.

b/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji i ewidencji finansowej, podatkowej, płacowej i ubezpieczeniowej

c/prawidłowe i terminowe sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji podatkowych i rozliczeń z Zus-em

d/ terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych
e/ wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
f/ kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
g/ czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
i/ przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
j/ dbanie o mienie zarządu dróg i powierzone mu wyposażenie.
k/ przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
l/ zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
ł/ stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg .

 • Warunki zatrudnienia pracownika:Miejscem pracy jest Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Baligrodzie.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasu pracy: niepełny etat – ½ etatu.Praca z monitorem ekranowym.Praca wiąże się z przemieszczaniem się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Gotowość do podjęcia pracy od 06.10.2023r. z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy . 
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

 • Wymagane dokumenty:
 • podpisany życiorys zawodowy (CV),
 • podpisany list motywacyjny,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie ,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
 • podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Zarządzie Dróg zs. w Baligrodzie,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Lesku zs. w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy
w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg lub przesłać pocztą na adres ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród w terminie  do 26 września  2023 r. do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie : www.pzdlesko.pl i  Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Baligrodzie,   ul. Bieszczadzka 40,  38-606 Baligród .

Ogłoszenie nr III aukcji na sprzedaż sprzętu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

ogłasza III aukcję na sprzedaż samochodów:

Pozycja 1. 

LAND ROVER , model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod. 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 83kW

  Badanie techniczne ważne do 23-06-2024 ,

Cena wywoławcza 26 390,00 zł (obniżona decyzją Zarządu Powiatu)

Wadium: 2 639,00 zł

Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km , rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6×6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego

Cena wywoławcza 24 360,00 zł ( obniżona decyzją Zarządu Powiatu)

Wadium: 2 436,00 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 06.10.2023r. o godz. 10,15 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:

PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057

Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Oferty należy złożyć do dnia 06.10.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : „Oferta – aukcja sprzętu 06.10.2023r. „

Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.

Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu ( może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).

Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej ( Załącznik nr 1) .

Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .

Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.

Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna – sprzedaży.

Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Powiatowego Zarządu Dróg  w Lesku ( pzdlesko.pl)  w zakładce ” Strona główna”.

Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt. Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.

Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 15 września 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296                               w godzinach od 8,00 do 14,00.

                                                                                           Dyrektor

                                                                  Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku

                                                                                   z/s w Baligrodzie

                                                                                    Wioletta Siekaniec

Ogłoszenie nr II aukcji na sprzedaż sprzętu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

ogłasza II aukcję na sprzedaż samochodów:

Pozycja 1. 

LAND ROVER, model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 90kW(122KM)  Badanie techniczne ważne do 23-06-2024,

Cena wywoławcza 37 700,00 zł

Wadium: 3 770,00 zł

Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km, rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6×6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego

Cena wywoławcza: 34 800,00 zł

Wadium: 3 480,00 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 13.07.2023 r. o godz. 10,05 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:

PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057

Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Oferty należy złożyć do dnia 13.07.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – aukcja sprzętu 13.07.2023r. „

Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.

Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu (może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).

Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej (Załącznik nr 1) .

Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .

Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.

Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna – sprzedaży oraz rachunek.

Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Starostwa Powiatowego w Lesku w zakładce ” Aktualności” i na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku.

Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt. Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.

Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 29 czerwca 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40,  po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296  w godzinach od 8,00 do 14,00.

Określenie wartości rynkowej – rzeczoznawca – pozycja 1

Określenie wartości rynkowej – rzeczoznawca – pozycja 2